725 303 820
general Terms and conditions
Obchodní podmínky Provozovatel Slamini servis s.r.o., se sídlem Evropská 689/148, Praha 6, 160 00, IČ: 07092423, e-mail: info@kruhacborislavka.cz, (dále jen „Fitness centrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“): I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených ve Fitness centru a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fitness centra a jeho zákazníků 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.kruhacborislavka.cz/) a současně na recepci Fitness centra. II. Prodej zboží a služeb v prostorech Fitness centra 1. Aktuální nabídka zboží a služeb Fitness centra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech Fitness centra na adrese: Evropská 689/148, 160 00 Praha 6 a současně na internetové adrese Fitness centra. 2. Fitness centrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. III. Zákaznický účet, členství, permanentka 1. Zákazník si zřizuje u Fitness centra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Fitness centru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 140 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Fitness centrem. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 2 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 140 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@kruhacborislavka.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a vymazáním účtu. 4. Fitness centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Fitness centra. Fitness centrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitness centrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může informovat ve Fitness centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese http://rezervace.kruhacborislavka.cz/ . Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Fitness centra nebo e-mailem na info@kruhacborislavka.cz IV. Zákaznický identifikátor 1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Fitness centra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 50,- Kč (vč. DPH), Fitness centrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty. 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen kontaktovat Fitness centrum, aby tuto kartu zablokovala. Fitness centrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou. VI. Rezervace 1. Zákazník si může rezervovat aktivity Fitness centra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Fitness centra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí. 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Fitness centra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávkou dané služby. 5. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 12 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 12 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 140 kč. 6. Rezervace může být zrušena, online prostřednictvím zákaznického účtu, telefonicky na kontaktním telefonním čísle Fitness centra nebo osobně na recepci Fitness centra. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@kruhacborislavka.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Fitness centrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka. VII. Ochrana osobních údajů 1. Při zpracování osobních údajů se Fitness centrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese https://kruhacborislavka.cz/gdpr/. IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky Fitness centra jsou účinné od 12. 7. 2021 a jsou k dispozici na recepci Fitness centra a na internetových stránkách Fitness centra.
REKLAMAČNÍ ŘÁD Slamini servis s.r.o., se sídlem Evropská 689/148, Praha 6, 160 00, IČ: 07092423, e-mail info@kruhacborislavka.cz, (dále jen „Fitness centrum“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 12. 7. 2021 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“): I. Všeobecná Ustanovení 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Fitness centra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“). 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby. II. Reklamace 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). 2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace. 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal. 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 5. Místem uplatnění reklamace je Kruháč Bořislavka Evropská 689/148, 160 00 Praha 6, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve Fitness centru nebo e-mailem. 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci. Provozovatel: Slamini servis s.r.o., se sídlem Evropská 689/148, Praha 6, 160 00, IČ: 07092423